O NAMA

Politika privatnosti

Mi smo Ljekarne Diabpharm, Hondlova 2/9, Zagreb, OIB 92057861467 (dalje u tekstu: „Diabpharm“).

Diabpharm ima ljekarničku jedinicu u Zagrebu, ljekarničku jedinicu u Kninu, te internetsku stranicu s pripadajućom internetskom trgovinom www.ljekarne-diabpharm.hr.

U ovoj Politici privatnosti pružamo sve važne informacije o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka koje provodimo u našim poslovnim procesima, a sve kako je propisano odredbama Opće uredbe.

Ako imate pitanja u vezi obrade i zaštite Vaših osobnih podataka, kao i pitanja u vezi ove Politike privatnosti, slobodno nas kontaktirajte putem pismena na adresu našeg sjedišta ili putem elektroničke pošte na adresu: dugidol@ljekarne-diabpharm.hr.

O promjenama i / ili dopunama informacija u Politici privatnosti, informirat ćemo Vas na vrijeme i putem naših uobičajenih kanala komunikacije.

Kako bi u potpunosti razumjeli i shvatili našu Politiku privatnostiljubazno Vas molimo da pažljivo pročitate definicije pojmova koje navodimo niže u tekstu. Radi se o pojmovima koji se spominju u ovoj Politici privatnosti, te su važni za razumijevanje informacija koje Vam pružamo putem iste.

Opća uredba znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osobni podatci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik);

Ispitanik znači pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

Primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;

Treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica; u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kandidati za radnike

Ako ste zainteresirani za rad u Diabpharm-u, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili slanjem životopisa i druge popratne dokumentacije (na primjer molbe, pisma preporuke i slično).

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci: ime i prezime.

Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).

Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.

Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata.

Podatci o radnom iskustvu: varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata.

Podatci o osobnim karakteristikama / vještinama: varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata.

Ostali podatci: fotografija (ako se nalazi u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata), ostali osobni podatci sadržani u životopisu i drugoj popratnoj dokumentaciji kandidata.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije), te u svrhu poduzimanja radnji potrebnih za odabir najboljeg kandidata. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).

U svrhu daljnjeg čuvanja (zadržavanja) Vaših osobnih podataka, odnosno životopisa i popratne dokumentacije za buduće eventualno zapošljavanje. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Kupci u Diabpharm ljekarničkim jedinicama

Ako ste kupac u nekoj od Diabpharm ljekarničkih jedinica, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje smo prikupili od Vas prilikom kupnje proizvoda u Diabpharm ljekarničkoj jedinici.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci: ime i prezime, OIB, broj osobne iskaznice, matični broj i slično.

Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).

Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.

Financijski podatci: podatci o računu i iznosu kupnje.

Ostali podatci: vrsta dopunskog osiguranja, broj kartice dopunskog osiguranja, datum valjanosti osnovnog osiguranja, datum valjanosti dopunskog osiguranja i slično.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu prodaje proizvoda, dakle ispunjavanja naše ugovorne obveze. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).

U svrhu pružanja odgovora na Vašu reklamaciju kao potrošača. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Posjetitelji Diabpharm internetske stranice s pripadajućom internetskom trgovinom

Ako ste posjetitelj naše internetske stranice s pripadajućom internetskom trgovinom www.ljekarne- diabpharm.hr, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom posjete našoj internetskoj stranici s pripadajućom internetskom trgovinom ili koje smo mi prikupili s obzirom na Vašu aktivnost na našoj internetskoj stranici s pripadajućom internetskom trgovinom.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Podatci u vezi korištenja naše internetske trgovine: informacije o interakciji s našom internetskom trgovinom, IP adresa, ID sesije i slično.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu omogućavanja Vaše posjete i Vašeg korištenja naše internetske trgovine te njezinih funkcionalnosti (omogućavanje normalnog funkcioniranja i dostupnosti svih dijelova naše internetske trgovine). U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).

U svrhu poboljšanja funkcionalnosti i učinkovitost naše internetske trgovine, kao i personalizacije sadržaja iste u skladu s Vašim interesima. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Kupci u Diabpharm internetskoj trgovini

Ako ste kupac u našoj Diabpharm internetskoj trgovini www.ljekarne-diabpharm.hr, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili prilikom registracije i kupnje u našoj internetskoj trgovini.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci: ime i prezime.

Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).

Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.

Financijski podatci: podatci o bankovnom računu i iznosu kupnje.

Podatci u vezi s radnim odnosom: naziv poduzeća.

Ostali podatci: ostali podatci koje nam eventualno pružite.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu omogućavanja registracije u našoj internetskoj trgovini. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).

U svrhu prodaje proizvoda, te dostave kupljenog proizvoda. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).

U svrhu pružanja odgovora na Vašu reklamaciju kao potrošača. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Odgovorne i kontakt osobe naših poslovnih partnera

Ako ste odgovorna ili kontakt osoba kod našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog partnera, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke ovisno o potrebama našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog (partnerskog) odnosa. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili koje smo prikupili prilikom uspostave i održavanja našeg poslovnog (partnerskog) odnosa.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci: ime i prezime.

Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.

Podatci u vezi s radnim odnosom: veza s poslovnim partnerom (osnivač, direktor, zaposlenik i slično).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije), kao i u svrhu daljnje redovne komunikacije putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično), te u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa s poslovnim partnerom. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Pošiljatelji upita

Ako nam šaljete upit prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije, odnosno koje smo prikupili tijekom naše komunikacije.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

Identifikacijski podatci: ime i prezime.

Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte ili neki drugi kontakt podatak ovisno o kanalu komunikacije.

Ostali podatci: sadržaj komunikacije (ako sadržava osobne podatke).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

U svrhu ostvarivanja kontakta i odgovaranja na Vaš upit. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).

U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Diabpharm koristi legitiman interes kao pravnu osnovu za određene obrade Vaših osobnih podataka. U prethodnim odlomcima ove Politike privatnosti navodimo za koje kategorije ispitanika i osobnih podataka, te za koje svrhe koristimo legitiman interes kao pravnu osnovu.

Prethodno obradi Vaših osobnih podataka čija je pravna osnova naš legitiman interes, uzimamo u obzir Vaše interese i temeljna prava te slobode, kao i Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka u našem međusobnom odnosu.

Naš legitiman interes može biti različit, ovisno o kojem poslovnom procesu, odnosno procesu obrade osobnih podataka se radi.

Ako je pružanje osobnih podataka Vaša zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora, na mjestu prikupljanja Vaših osobnih podataka jasno ćemo Vas obavijestiti o tome je li pružanje osobnih podataka obvezno ili ne, te koje su moguće posljedice ako ne pružite osobne podatke.

U slučaju kada primateljima otkrivamo Vaše osobne podatke, vodimo računa o tome da imamo valjanu pravnu osnovu, te da je poslovanje primatelja Vaših osobnih podataka usklađeno s Općom uredbom i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Također, kada je primjenjivo, odnose s primateljima u vezi obrade i zaštite osobnih podataka detaljno uređujemo posebnim ugovorom – ugovorom o obradi osobnih podataka (uz osnovni ugovor).

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i naši izvršitelji obrade, a koji nam pružaju usluge potrebne za naše svakodnevno poslovanje, kao na primjer naši vanjski suradnici koji nam pružaju dodatnu operativnu podršku poput održavanja i nadogradnji informatičkih sustava i programskih rješenja i slično.

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i drugi samostalni voditelji obrade, a koji nam pružaju usluge važne za naše zakonito poslovanje, te druge usluge potrebne za naše svakodnevno poslovanje, kao na primjer pružatelji usluga usklađivanja našeg poslovanja s primjenjivim propisima poput pravnog savjetovanja, poreznog savjetovanja, revizija, zatim dostavne službe i slično.

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i nadležna tijela vlasti koja postupaju u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i temeljem istih mogu obrađivati Vaše osobne podatke. Diabpharm ima zakonsku obvezu otkriti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima vlasti kao primateljima Vaših osobnih podataka (provođenje nadzora, provođenje inspekcija, postavljanje ili obrana od pravnih zahtjeva i slično).

U svakodnevnom poslovanju Diabpharm-a trenutno ne dolazi, te nastojimo izbjegavati prijenos Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Trećim zemljama smatraju se sve one zemlje koje nisu članice Europske unije.

Ako ubuduće dođe do prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, na vrijeme ćemo Vas obavijestiti o svim pojedinostima prijenosa (uključujući i o kojim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama se radi), te relevantnim zaštitnim mjerama koje koristimo.

U slučaju prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, koristimo dva koraka kako bi predmetni prijenos bio dozvoljen. Prvi korak se sastoji od identificiranja pravne osnove prijenosa (uključujući Vašu privolu ako nema druge relevantne pravne osnove), dok u drugom koraku osiguravamo dodatne mjere zaštite prijenosa, a sve u skladu s odredbama poglavlja V. Opće uredbe.

Diabpharm prilikom određivanja sredstava i načina obrade, te u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima štiti Vaše osobne podatke, pritom uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe, te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Naše tehničke i organizacijske mjere osiguravaju učinkovitu primjenu načela zaštite osobnih podataka, poput načela smanjenja količine podataka, načela ograničavanja svrhe, načela cjelovitosti i povjerljivosti i tako dalje.

Sve naše tehničke i organizacijske mjere kontinuirano revidiramo i unaprjeđujemo kako bi osigurali da su iste primjerene i ažurne.

Naše tehničke i organizacijske mjere dijelimo u 3 (tri) skupine: mjere kojima osiguravamo povjerljivost, mjere kojima osiguravamo integritet i mjere kojima osiguravamo dostupnost osobnih podataka, te otpornost naših sustava obrade.

Mjere kojima osiguravamo povjerljivost Vaših osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, opću fizičku kontrolu pristupa, opću logičku kontrolu pristupa, posebnu kontrolu pristupa osobnim podatcima, odvajanje osobnih podataka i slično.

Mjere kojima osiguravamo integritet Vaših osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu u slučaju prijenosa osobnih podataka, kontrolu prilikom unosa osobnih podataka u naše sustave obrade i slično.

Mjere kojima osiguravamo dostupnost Vaših osobnih podataka, te otpornost naših sustava obrade uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu dostupnosti, otpornost naših sustava obrade, periodične revizije, procjene i evaluacije našeg poslovanja u odnosu na zaštitu osobnih podataka i slično.

Razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka variraju ovisno o kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, svrhama te pravnim osnovama obrade Vaših osobnih podataka (kriteriji kojima se vodimo prilikom izračuna razdoblja pohrane osobnih podataka). Također, uvijek ograničavamo razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka na minimum (načelo „ograničenja razdoblja pohrane“).

Niže navodimo opća razdoblja pohrane definirana pravnim osnovama obrade Vaših osobnih podataka, no molimo Vas da budete svjesni kako predmetna razdoblja mogu varirati ovisno o specifičnim situacijama obrade.

Ako želite dobiti detaljnije informacije o razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka, možete se uvijek obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka.

Kada je primjenjivim propisima definirano razdoblje u kojem smo obvezni pohranjivati Vaše osobne podatke, pohranjujemo ih u razdoblju predviđenom primjenjivim propisima, te brišemo u dodatnom razdoblju od 1 (jednog) mjeseca.

Kada smo s Vama potpisali ugovor i kada ne postoji primjenjivim propisima definirano razdoblje u kojem smo obvezni pohranjivati Vaše osobne podatke, pohranjujemo ih za cijelo vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa, te brišemo u dodatnom razdoblju od 1 (jednog) mjeseca od dana prestanka ugovornog odnosa.

Kada Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem pravne osnove našeg legitimnog interesa, pohranjujemo ih za cijelo razdoblje postojanja našeg legitimnog interesa, te brišemo u dodatnom razdoblju od 1 (jednog) mjeseca od prestanka postojanja našeg legitimnog interesa.

Kada Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem Vaše privole, pohranjujemo ih sve dok ne povučete Vašu privolu. Kada povučete Vašu privolu, brišemo Vaše osobne podatke u najkraćem mogućem razdoblju. Ako ste nam dali Vašu privolu za određeno razdoblje, istekom predmetnog razdoblja brišemo Vaše osobne podatke u najkraćem mogućem vremenu.

Određenu poslovnu dokumentaciju koja može sadržavati neke Vaše osobne podatke (na primjer ugovore, dodatke ugovoru, izjave, potvrde i sličnopohranjujemo trajno kao dio naše poslovne dokumentacije ili kroz duže razdoblje kao dokaz postojanja i prestanka našeg odnosa, te zbog postavljanja, ostvarivanja i obrane od pravnih zahtjeva.

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ostvarivati niže navedena i opisana prava.

Neka prava možete ostvarivati samo pod određenim uvjetima u skladu s odredbama Opće uredbe, dakle radi se o iznimkama od ostvarivanja prava. Primjerice, pravo na brisanje ne možete ostvariti pod određenim uvjetima definiranim u članku 17. stavku 3. Opće uredbe i slično.

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na adresu našeg sjedišta ili putem elektroničke pošte na adresu: dugidol@ljekarne-diabpharm.hr.

Kako bi mogli postupiti po Vašem zahtjevu i pružiti Vam točne i potpune informacije u najkraćem mogućem roku, molimo da Vaš zahtjev sadržava sljedeće: nužne informacije o Vašem identitetu (ime, prezime, OIB i slično), naziv prava koje želite ostvariti (vidjeti nazive i opise prava niže), detaljan opis Vašeg zahtjeva, te informacije o kontaktu na koji želite da Vam dostavimo naš odgovor (na primjer adresa elektroničke pošte, broj mobitela i slično).

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava, u slučaju opravdane sumnje u pogledu Vašeg identiteta, imamo pravo od Vas zatražiti pružanje dodatnih informacija koje su neophodne kako bi potvrdili Vaš identitet.

Na Vaš zahtjev odgovaramo u roku od mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva. Predmetni rok možemo produžiti za dodatna 2 (dva) mjeseca ako se radi o složenom zahtjevu ili više Vaših zahtjeva. Na vrijeme ćemo Vas obavijestiti o produženju roka za odgovor na Vaš zahtjev, te o razlozima produženja.

Sve informacije koje Vam pružimo u odnosu na Vaš zahtjev za ostvarenjem prava, kao i naša komunikacija, pružaju se bez naknade. No, ako opetovano primamo Vaše neutemeljene i pretjerane zahtjeve, možemo naplatiti razumnu naknadu naših administrativnih troškova nastalih prilikom pružanja informacija i postupanja po zahtjevu.

Kada podnošenjem zahtjeva ostvarujete svoja prava, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi mogli udovoljiti Vašem zahtjevu, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe.

Pravo na pristup informacijama – kao ispitanik, imate pravo tražiti od nas potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako ih obrađujemo, pristup Vašim osobnim podatcima i relevantnim informacijama u odnosu na iste. Također, osiguravamo Vam besplatnu kopiju Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ako time negativno ne utječemo na prava i slobode drugih.

Pravo na ispravak – kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi ispravak Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zatražiti dopunu Vaših nepotpunih osobnih podataka, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 17. stavka 1. Opće uredbe. Napominjemo kako se pravo na brisanje ne možete ostvariti pod određenim uvjetima definiranim u članku 17. stavku 3. Opće uredbe.

Pravo na ograničenje obrade – kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 18. stavka 1. Opće uredbe.

Pravo na prenosivost – kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili ugovoru te se obrada provodi automatiziranim putem.

Pravo na povlačenje privole – kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo na temelju privole kao pravne osnove, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka na temelju privole, a prije njezina povlačenja.

Pravo na prigovor– kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, a koje obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa i / ili za potrebe izravnog marketinga, što uključuje i izradu profila.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu – kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, u svakom trenutku imate pravo na prigovor neovisnom tijelu javne vlasti za zaštitu osobnih podataka. Neovisno tijelo javne vlasti u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska. AZOP možete kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr, pozivom na broj 00385 (0)1 4609-000 ili pisanim putem na navedenu adresu sjedišta. Više informacija o AZOP-u možete pronaći na njihovim internetskim stranicama www.azop.hr.